ETT Mer jämställt sparande

Varför behövs insatser för att främja ett mer jämställt sparande?

Ojämlik kunskap och förmåga

Den finansiella förmågan, den upplevda kunskapen, det finansiella självförtroendet och riskviljan skiljer sig generellt åt mellan kvinnor och män. Män ligger högre i samtliga kategorier. 

Åtgärd: Utbildningsinsatser med kvinnor som särskild målgrupp.

Ojämlika förutsättningar

Många lär sig privatekonomi hemma av intresserade föräldrar. De unga som inte får kunskapen hemifrån bör få möjlighet att bygga upp den finansiella förmågan i skolan. 

Åtgärd: Kompletterande läromedel om långsiktigt sparande för grundskolan.

Otillräcklig kännedom om enskildas kunskap

FI mäter den finansiella förmågan nationellt vart tredje år. För att utvärdera och utveckla insatser mot enskilda bör detta utvidgas till en bredare hushållsundersökning. Att öka kunskaperna nationellt är ett långsiktigt arbete.

Åtgärd: Kontinuerliga hushållsundersökningar för att mäta resultat över tid.

Utgångspunkter

Kvinnor och män hanterar sitt finansiella sparande på olika sätt. I kombination med hänvisningen till finansiell kunskap innebär det på att uppdraget handlar om att påverka kvinnors sparbeteende. 

Sparande, sparbeteende och finansiell kunskap 

Finansiell förståelse behövs för medvetna val 
Finansiell förståelse handlar ytterst om hur inkomster och risker fördelas över livets olika faser med hjälp av sparande, lån, försäkringar samt placeringar i finansiella och reala tillgångar. 

Finansiell förmåga och finansiell kunskap
Det är nödvändigt att koncentrera beslutsproblemen i mer generella råd och tumregler som de flesta kan förstå och tillämpa. Detta är kärnan i finansiell folkbildning, som i sin tur bygger på elementära kunskaper om privatekonomi och finansiella frågor – en form av finansiell läskunnighet – som bör förmedlas redan på grundskolenivå. 

Förväntningar och sociala faktorer
Skillnader när det kommer till sociala faktorer och förväntningar skulle kunna bistå med en förklaring till olikheter i intressen mellan kvinnor och män när det kommer till privatekonomiska frågor. Det innebär att det kan krävas större insatser för att nå ut med information till kvinnor.

Rådgivning
Vad som bör göras för att förbättra rådgivningen är en fråga som ligger utanför den här rapporten. Det finns dock en koppling genom att kunder med bättre finansiella kunskaper kan granska råd mer kritiskt och ställa rätt frågor till rådgivaren. 

Ett pensionssystem med fondsparande
I Pensionsmyndighetens senaste undersökning (2021) svarade män och kvinnor olika på påståendena ”Jag tycker jag har goda kunskaper om pensionssparande” och ”Jag förstår ekonomiska uttryck och begrepp”. I båda fallen skattar män sin kunskap högre än kvinnor.
Att rikta särskilda utbildningsinsatser om pensioner och pensionssparande till kvinnor kan därför vara motiverat. 

Grundskolan
Undervisning om långsiktigt sparande behöver ge kunskaper om risker och möjligheter med olika sparformer. Det är särskilt viktigt för dem som inte kan få kunskapen hemifrån. 

Konsumentupplysning
Konsumentverkets vägledningstjänst Hallå konsument, Konsumenternas bank- och finansbyrå samt Konsumenternas Försäkringsbyrå svarar på konsumentfrågor om finansmarknaden. Budget- och skuldrådgivningen i kommunerna hjälper konsumenter som har problem med sin ekonomi. 

Hur kan ett mer jämlikt sparande främjas?

Kvinnor som särskild målgrupp för utbildningsinsatser
Vi har lång erfarenhet av finansiell folkbildning, men att rikta insatser direkt till enskilda konsumenter skulle vara ett nytt område med en ny målgrupp för FI. Det förutsätter ett långsiktigt arbete mot ett mer jämställt sparande.

Grundskolan
FI anser att det behövs kompletterande läromaterial om långsiktigt sparande för grundskolan.

Hushållsundersökningar
För att utvärdera och utveckla insatser mot enskilda bör en bredare hushållsundersökning göras. Att öka kunskaperna nationellt är ett långsiktigt arbete och resultaten behöver mätas över tid.

Finansiering av nya projekt 
För att kunna fortsätta driva projekt och samtidigt starta nya med inriktning mot enskilda för ett mer jämställt sparande behöver FI ett årligt tillskott av medel.

Vill du veta mer om jämlikt sparande och om Finansinspektionen?

Kontakt

Mejla oss
finansinspektionen@fi.se eller fornamn.efternamn@fi.se

Ring oss

Växel: 08-408 980 00, Fax: 08-24 13 35

Presstjänst: 070-300 47 32 (ej sms) Presskontakt 

Registraturen: 08-408 983 50, vardagar kl. 9–16.30